REGULAMIN

konkursu „tołpa:off”

.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „tołpa:off”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem konkursu jest Torf Corporation – Fabryka Leków Spółka z o.o., ul. Fabryczna 11, 55-080 Kąty Wrocławskie,  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000098834, NIP 895-001-08-85, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 30 czerwca 2016 roku do dnia 10 lipca 2016 roku za pośrednictwem bloga dostępnego pod adresem www.blogojciec.pl. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

a) I etap – publikacja informacji o zasadach konkursu w dniu 30 czerwca 2016 roku, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych od dnia 30 czerwca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku (włącznie).

b) II etap – wyłonienie w dniu 10 lipca 2016 roku osoby nagrodzonej w Konkursie i poinformowanie o zwycięzcach w zaktualizowanym poście konkursowym.

.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wpisanie pod postem ogłaszającym Konkurs komentarza będącego realizacją zadania konkursowego.

4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

.

§ 3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez wpisanie pod postem rozpoczynającym Konkurs komentarz. Uczestnicy muszą w komentarzu opisać/pokazać pomysł na niematerialny prezent dla dziecka lub opisać/pokazać sytuację, w której taki prezent zrealizowali. Każdy uczestnik może umieścić tylko jeden komentarz biorący udział w konkursie.

2. Komentarze należy publikować pod postem od 30 czerwca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku (włącznie). Komentarze, które zostaną opublikowane przed terminem określonym powyżej lub po nim nie będą brały udziału w konkursie.

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Blogera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Spośród zgłoszeń konkursowych właściciel bloga, na którym został zamieszczony wpis konkursowy, wyłoni zwycięzców, których odpowiedzi zdaniem blogera w najlepszy sposób spełniła warunki konkursowe.

.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie jest 30 zestawów kosmetyków, każdy złożony z: tołpa: dermo baby, bąbelkowy żel do mycia i kąpieli; tołpa: dermo baby, delikatny balsam do twarzy i ciała; tołpa: specialist, krem CC do twarzy; tołpa: dermo men, barber, balsam-żel do twarzy z zarostem i brodą; tołpa: expert, kids, pasta do mycia zębów dla dzieci, bananowa mięta 0 – 6 lat.

2. Zwycięzcy konkursu zostaną opublikowani przez Blogera w zaktualizowanym poście konkursowym w dniu 10 lipca 2016 roku.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1. zostaną wysłane nagrodzonym przez Organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany przez laureatów konkursu w terminie do 20 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

4. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez Blogera.

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

.

§ 5 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.

4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.