Regulamin Konkursu „Co w polu to na talerzu Almette z ogórkiem i ziołami”  

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Co w polu to na talerzu Almette z ogórkiem i ziołami”, zwanego dalej Konkursem, jest GRASP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000312809, NIP: 5213304034, REGON: 015778127, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator działa na zlecenie Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64530 Kaźmierz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000106528, NIP 5660013371, REGON 130158192, zwanej dalej Hochland.
 3. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, we współpracy z p. Kamilem Nowakiem prowadzącym profil w serwisie internetowym Facebook pod nazwą “Blog Ojciec” pod adresem https://www.blogojciec.pl zwany dalej Profilem.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski oraz na Profilu.
 5. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.  
 6. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez umieszczenie komentarza pod postem z zadaniem konkursowym o treści: „Potwierdzam i akceptuję”. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 8. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem.
 9. Konkurs trwa od dnia 26.06.2018 roku od godz. 20:00 do dnia 09.07.2018 roku do godz. 23:59.
 10. Udział w Konkursie nie jest warunkowany zakupem jakichkolwiek produktów.  
 • 2. UDZIAŁ W KONKURSIE  
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane w niniejszym Regulaminie Uczestnikami.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Facebook spełniającego warunki serwisu Facebook.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora ani Hochland, ani p. Kamil Nowak, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się osoby zaliczane do I (pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres office@graspgroup.eu. Wycofanie z Konkursu skutkuje nieuwzględnieniem zgłoszenia Uczestnika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.
 5. Konkurs będzie prowadzony na Profilu. Na Profilu zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu następujących czynności:
  1. przygotowaniu kanapki z użyciem serka marki Almette w wersji „z ogórkiem i ziołami”,
  2. zrobieniu zdjęcia, na którym będzie widoczna kanapka z serkiem Almette w wersji „z ogórkiem i ziołami” oraz odpowiadająca charakterowi kanapki pogoda za oknem (za oknem widoczny ogród, park, etc.),
  3. zgłoszeniu zdjęcia zgodnego z Regulaminem Konkursu, zwanego dalej Zgłoszeniem, poprzez opublikowanie przez Uczestnika Zgłoszenia w komentarzu pod postem z zadaniem konkursowym zamieszczonym na Profilu.
 6. Post konkursowy na Profilu zawiera link do Regulaminu Konkursu.
 7. Zgłoszenie na zadanie konkursowe musi spełniać określone poniżej warunki:
  1. Zgłoszenie musi być oryginalne, a jego samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być Uczestnik,
  2. Uczestnikowi przysługują wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie do Zgłoszenia oraz Zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, w tym w Zgłoszeniu nie można wykorzystać żadnych utworów, artystycznego wykonania ani wizerunku osób trzecich, do których Uczestnikowi nie przysługują odpowiednie prawa własności intelektualnej,
  3. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń już wcześniej rozpowszechnionych lub zgłoszonych do innych akcji promocyjnych lub konkursów,
  4. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne,
  5. Zgłoszenia muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem Konkursu,
  6. Zgłoszenie nie może zawierać nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż będących własnością Hochland,
  7. Zgłoszenie nie może przekroczyć 10 MB.
 8. Zgłoszenia konkursowe umieszczane pod innymi postami na Profilu lub zamieszczane w inny sposób niż wskazany w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.
 9. Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych zawierających za każdym razem inne Zgłoszenia na zadanie konkursowe.
 10. Uczestnik nie może po opublikowaniu Zgłoszenia wprowadzać do niego zmian.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie treści Zgłoszenia pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w § 2 ust. 7 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem oraz dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu, korzystania z więcej niż jednego konta lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

 

 • 3. NAGRODY
 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe:
  1. 5 (pięć) nagród w postaci mini szklarni marki MIRO, każda o wartości 209,10,- złotych (słownie złotychdwieście dziewięć 10/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 23,- złotych (słownie złotych: dwadzieścia trzy), o łącznej wartości 232,10,- złotych (słownie złotych: dwieście trzydzieści dwa 10/100).

Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

 1. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 23.07.2018 roku.
 2. Zwycięzców w Konkursie oraz zdobywców nagród wyłoni w imieniu Organizatora komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, która składać się będzie z osób wybranych przez Organizatora. Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę oryginalność i atrakcyjność Zgłoszenia.
 3. Nagrody będą przyznane tym Uczestnikom, których Zgłoszenia w ocenie Komisji są najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne. Nagrodę główną zdobędzie ten Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie uznane za najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne. Nagrody dodatkowe zdobędą ci Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną uznane za godne wyróżnienia.
 4. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w Konkursie, zostanie zawiadomiony o wygranej za pośrednictwem konta Uczestnika w serwisie społecznościom Facebook spełniającego warunki serwisu, poprzez przesłanie tzw. wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 5. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności nadesłania do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) danych kontaktowych oraz adresowych Uczestnika, koniecznych do wysłania przez Organizatora nagrody, tj. imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania.
 6. Dane kontaktowe i adresowe Uczestnika mogą być doręczone Organizatorowi przez Uczestnika poprzez pocztę elektroniczną (e-mailem) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Organizatora, zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu.
 7. Przekazanie Organizatorowi prawidłowych danych kontaktowych i adresowych jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie. Jeżeli Organizator nie otrzyma od Uczestnika prawidłowych danych kontaktowych i adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez Organizatora do Uczestnika zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej, oznacza to utratę przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Nagrody będą wysłane do Uczestników pocztą lub kurierem.
 9. Warunkiem wydania nagrody jest potwierdzenie przez Uczestnika odbioru przesyłki zawierającej nagrodę.
 10. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub nieodebrania przez Uczestnika nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 11. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.
 12. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 13. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

 • 4. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych Organizatorowi przez Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. GRASP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa.
 2. Organizator jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, w szczególności polegających na wydaniu nagród, publikacji listy zwycięzców. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Uczestnik może udzielić poprzez umieszczenie komentarza pod postem z zadaniem konkursowym o treści: „Zgadzam się”. Ponadto, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Organizator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Uczestników:
  1. imię i nazwisko,
  2. telefon kontaktowy,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer rachunku bankowego,
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestników następującym kategoriom podmiotów:
  1. Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu,
  2. podwykonawcom,
  3. firmom księgowym,
  4. firmom prawniczym,
  5. podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z Organizatorem,
  6. firmom informatycznym,
  7. bankom,
  8. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
  9. właściwym organom, sądom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników poza teren Unii Europejskiej.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 3. Uczestnicy, których dane przetwarzane są przez Organizatora mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych – gdy, zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego, aby Organizator przetwarzał jego dane osobowe może żądać ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tym Uczestnikiem działań, jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie lub gdy Uczestnik nie chce ich usunięcia, gdyż są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub z uwagi na szczególną sytuację, zgodnie z RODO,
 6. do przenoszenia danych – Uczestnik ma prawo otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Uczestnika lub zlecić Organizatorowi przesłanie tych danych innemu podmiotowi,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, z tym, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.
 1. Podanie danych przez Uczestnika jest warunkiem wydania nagrody w Konkursie.

 

 • 5. REKLAMACJE
 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres email).

 

 • 6. PRAWA AUTORSKIE
 1. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest on jego wyłącznym autorem, przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Zgłoszenia, oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
 2. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Zgłoszeń, zwanych dalej Utworami, w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017, poz. 880, tekst jednolity ze zmianami). Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów z chwilą wydania nagrody w Konkursie, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).
 3. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 6 ust. 2 powyżej, zdobywca nagrody w Konkursie zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom. Zdobywca nagrody w Konkursie zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska zdobywcy nagrody w Konkursie jako autora Utworu.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Zgłoszenia lub wymaganych dla jego eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, zdobywca nagrody w Konkursie na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia zdobywcy nagrody z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do nagrody przez takiego zdobywcę albo odpowiednio zażądać zwrotu nagrody oraz innych roszczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ostrzega, że korzystanie z Profilu przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in. ryzyka przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie oraz ryzyko przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach poza Regulaminem mają jedynie charakter informacyjny.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 4. Regulamin dostępny jest na Profilu oraz w siedzibie Organizatora.