REGULAMIN

konkursu „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs„Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 31-510), przy ul. Rakowickiej 18 A 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000298194, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 maja 2015 roku do dnia 15 maja 2015 roku za pośrednictwem bloga dostępnego pod adresem www.blogojciec.pl. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

a) I etap – publikacja informacji o zasadach konkursu w dniu 11 maja 2015 roku, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych od dnia 11 maja 2015 roku do dnia 14 maja 2015 roku (włącznie).

b) II etap – wyłonienie w dniu 15 maja 2015 osób nagrodzonych w Konkursie i poinformowanie o zwycięzcach w zaktualizowanym poście konkursowym.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wpisanie pod postem ogłaszającym Konkurs komentarza będącego realizacją zadania konkursowego.

4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§ 3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez wpisanie pod postem rozpoczynającym Konkurs komentarz. Zadanie konkursowe:

a) Odpowiedz w komentarzu na pytanie: „Jakiego urządzenia elektrycznego, najbardziej by wam brakowało, gdyby nie było prądu?”.

b) Wymień pięć urządzeń elektrycznych, pokazanych w filmie „Agenci w czerni”.

Każdy uczestnik może umieścić tylko jeden komentarz biorący udział w konkursie.

2. Komentarze należy publikować pod postem od 11 maja 2015 roku do dnia 14 maja 2015 roku (włącznie). Komentarze, które zostaną opublikowane przed terminem określonym powyżej lub po nim nie będą brały udziału w konkursie.

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Blogera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Spośród zgłoszeń konkursowych właściciel bloga, na którym został zamieszczony wpis konkursowy, wyłoni zwycięzcę, którego odpowiedz zdaniem Blogera w najlepszy sposób spełniła warunki konkursowe.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są: tablet Samsung Galaxy Tab 3 oraz dwie gry edukacyjne Obwodowy Generator Prądu.

2. Zwycięzcy konkursu zostaną opublikowani przez Blogera w zaktualizowanym poście konkursowym.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1. zostaną przekazane nagrodzonym przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez laureatów konkursu w terminie do 20 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

4. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez Blogera.

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

§ 5 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.

4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.